Over het Doorbraaknetwerk Groningen

Het Doorbraaknetwerk Groningen is een integraal samenwerkingsnetwerk. Het bestaat uit bevlogen professionals in het sociaal domein. Kenmerkend voor ons netwerk is de samenwerking tussen allerlei verschillende afdelingen en organisaties.

Altijd een oplossing.

Ga snel naar:

Samen werken aan oplossingen

Op casusniveau werken we samen aan oplossingen. Systeemproblemen en knelpunten pakken we gezamenlijk op, waarbij we vanuit verschillende invalshoeken kijken. We schalen op wanneer dat nodig is. Deze manier van samenwerken zorgt ervoor dat we elkaar steeds beter weten te vinden en dat we elkaar steeds beter begrijpen. Die elementen vormen een goed fundament om altijd een oplossing te vinden.

Hoe het begon

Het Doorbraaknetwerk Groningen is een samenwerking tussen de gemeente Groningen en WIJ Groningen. Dit netwerk is ontstaan vanuit het project Stapeling Sociaal Domein. In dit project hebben de gemeente Groningen, WIJ Groningen en 100 inwoners de afgelopen jaren domeinoverstijgend maatwerk gemaakt.

Het project Stapeling Sociaal Domein is in 2019 gestart en het had destijds een looptijd van drie jaar. In totaal hebben we in het project met 100 huishoudens een Doorbraakplan gemaakt. Dit heeft tot mooie oplossingen voor inwoners geleid. Ook leverde het project veel inzichten op, zowel over domein- en organisatie-overstijgend samenwerken, als over systeemproblemen en knelpunten. We willen blijven leren van de ervaringen in het sociaal domein. Daarom in het project Stapeling Sociaal domein sinds 2022 voortgezet als Doorbraaknetwerk Groningen.

Hoe het begon
Onze missie

Onze missie

De missie van het Doorbraaknetwerk Groningen is het helpen van professionals zodat zij voor inwoners altijd een passende ondersteuning kunnen realiseren.

Missie Doorbraaknetwerk Groningen

Professionals helpen zodat zij voor inwoners altijd een passende ondersteuning kunnen realiseren.

Met ons netwerk geven wij vorm aan het domein- en organisatieoverstijgend leren in het sociaal domein. We zijn in staat om het systeem aan te passen, te laten leren, omdat we op casusniveau systeemproblemen en knelpunten ontrafelen. Zo komen we tot oplossingen die voor alle inwoners relevant zijn.

We werken altijd vanuit het toekomstperspectief van de inwoner. Van daaruit werken we samen aan een duurzame oplossing. We zorgen waar nodig voor een doorbraak. Deze legitimeren we aan de hand van de Waardendriehoek.

Wie we zijn

De organisatie van het Doorbraaknetwerk Groningen bestaat uit twee teams. Een team van praktijkverbinders die professionals ondersteunen bij het realiseren van maatwerk. En een kernteam dat aan de hand van casussen leert op het niveau van de 2e en/of 3e orde. De twee teams werken nauw met elkaar samen om te zorgen dat ze uitvoering, beleid en bestuur aan elkaar verbinden.

Twee niveau's:

Praktijkverbinders

De praktijkverbinders zijn hét aanspreekpunt voor professionals in het sociaal domein als het gaat om casuïstiek waarbij een doorbraak nodig is. Zij bieden ondersteuning bij het realiseren van een doorbraak en helpen bij het leggen van de juiste verbindingen. Ook delen zij de kennis over de methodiek door het geven van trainingen. Je staat er als professional dus niet alleen voor, we doen dit samen.

In elk gebied is er een praktijkverbinder vanuit WIJ Groningen. Daarnaast zijn er praktijkverbinders vanuit verschillende directies van de gemeente Groningen.

Praktijkverbinders
Kernteam

Kernteam

Met het kernteam organiseren we het leren op 2e en 3e orde binnen het Doorbraaknetwerk Groningen. Het kernteam zorgt ervoor dat knelpunten en systeemproblemen vanuit de praktijk worden geadresseerd op de juiste plek. Het kernteam is ook in te zetten om op casusniveau op te schalen als de betrokken professionals samen constateren dat dit nodig is.

Het kernteam Doorbraaknetwerk Groningen bestaat uit onder andere beleidsadviseurs, projectleiders, afdelingshoofden, ontwikkelmanagers en kennisspecialisten vanuit verschillende onderdelen binnen het sociaal domein. Er zijn een aantal vaste leden en daarnaast schuiven (afhankelijk van het onderwerp) flexibele leden aan. Ook externe partijen kunnen worden uitgenodigd om aan te sluiten bij het kernteam.

Met wie werken we samen?

Het Doorbraaknetwerk Groningen werkt samen met alle partijen die betrokken zijn bij het realiseren van domein- en organisatie-overstijgend maatwerk en bij het leren op de 2e en 3e orde. Het is afhankelijk van de casus en het onderwerp wie er nodig is in het proces.

Betrokken organisaties Doorbraaknetwerk Groningen

WIJ Groningen, Gemeente Groningen, andere gemeenten in de provincie Groningen, Zorgaanbieders, Zorgverzekeraars, Zorgkantoor, UWV, IND en SVB.

Landelijk programma

Het Doorbraaknetwerk Groningen is ook aangesloten bij het landelijke Programma Maatwerk voor Multiprobleemhuishoudens (PMM). Binnen dit programma is er de mogelijkheid om knelpunten en systeemproblemen ook landelijk aan te kaarten bij de aangesloten ministeries en landelijke uitvoeringsorganisaties.